Hvordan leve av småskala landbruk?

Etterspørselen etter økologiske grønnsaker er større enn produksjonen i Norge, og potensialet for å dyrke mer grønnsaker på egen jord er stort. Fremveksten av alternative salgskanaler vitner om et ønske fra forbrukeren om å vite hvor maten på tallerkenen kommer fra. For småskalaprodusenter kan dette virke som en gylden mulighet til å satse på grønnsaksdyrking – men, hvordan skal man komme i gang, og hvordan kan man leve av det? Kom på seminaret Småbrukernes comeback 2.0 og finn det ut!

Virgenes Andelsgård. Foto: Alexandra Devik

Dit kommer nemlig noen av de fremste på småskalaproduksjon for å inspirere deg, enten du allerede er i gang med en form for grønnsaksproduksjon, eller det foreløpig bare er en drøm. Foredragsholderne vil snakke om hvordan man kan bygge opp en produksjon, finne riktig produksjonsnivå, tenke helhetlig med agronomi og økonomi, og ikke minst hvordan alternative salgskanaler og nettverk er avgjørende for denne måten å drive på.

Alternative salgskanaler – hva er det?

Andelslandbruk og REKO-ringer er to salgskanaler som har hatt stor fremvekst de siste årene. Felles for disse er at det ikke er noe mellomledd mellom produsenten og forbrukeren, og produsenten får 100 % av salgssummen. I andelslandbruk inngås en avtale for ett år av gangen, der ansvar, risiko og avling deles mellom partene. Gjennom Reko-ringen bestiller forbrukeren varer hos en eller flere produsenter via en facebookside, og henter varene på avtalt plass og tid.

Siden oppstarten i 2006 er 81 andelslandbruk etablert, og over 8600 personer fikk i 2017 maten sin på denne måten. Reko-ringen Norge startet opp i november 2017, siden da er 30 ringer etablert, 60 000 kunder er tilknyttet de ulike reko-ringene og ca. 300 produsenter selger varer.

Virgenes Andelsgård. Foto: Alexandra Devik

Hvorfor så populært?

– Det er tydelig at det er et behov for salgskanaler utenom de store matvarekjedene, da responsen hos både forbrukeren og produsenten er såpass stor. For produsenten er det lettere å komme i gang, med lavere oppstartskostnader og produksjonen trenger ikke være så stor, sier Alexandra Devik, prosjektleder i andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge.

– I reko-ringen er fordelene for produsenten at de når ut til en kjernegruppe med forbrukere raskt og enkelt, får markedsført seg og fortalt historien sin, får bedre kontakt med kunden og deltar i et fellesskap med andre produsenter, forteller Rebekka Bond, som er prosjektleder for Matnyttig, et prosjekt i regi av Norsk Bonde- og Småbrbukarlag, som Reko-ringene er en del av.

Blant forbrukerne ser man en trend der det er viktig å vite hvordan maten blir produsert, men også et ønske om en samfunnsendring i en mer rettferdig og bærekraftig retning. I en undersøkelse gjort blant andelshavere, kom det fram at de ikke bare ønsker kortreist mat og større forbruk og utvalg av økologisk mat, men de ønsker å støtte det lokale landbruket og de synes politikerne burde prioritere miljø i langt større grad. Forbrukerne av Reko-ringer er langt på vei enige, men er også opptatt av åpenhet rundt produksjonen, dyrevelferd og kvalitet.

Virgenes Andelsgård. Foto: Alexandra Devik

Samarbeid på tvers og langs

Seminaret er en del av Økouka Oslo, som er en unik arena for faglag og miljøorganisasjoner å samarbeide om felles overlappende interesser.

– Her samarbeider jordbruket på den ene siden, Økologisk Norge som både har jordbruks- og forbrukerperspektivet og Framtiden i Våre Hender med miljøperspektivet. Det viser hvilken unik arena ØKOUKA er – der miljøbevegelse og jordbruket kan gå hand i hand og diskutere noen felles utfordringer og muligheter, sier Kathrine Kinn, prosjektleder i Økouka og nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Ikke bare må forbrukernes etterspørsel etter norske, økologiske grønnsaker møtes, legger Alexandra Devik til, men å spise mer grønt og mindre kjøtt er fordelaktig både for klima og for helsa vår. I et selvforsyningsperspektiv burde vi også produsere mer mat selv, og derfor ønsker vi med dette seminaret å legge til rette for at det skal være enklere å komme i gang med egen grønnsaksproduksjon.

Så hva er sammenhengen mellom satsing på jordbruket, fornøyde forbrukere, fornøyde gårdbrukere, bedre helse og bedre miljø? Småskala landbruk!

Foredragsholderne:

Jonas Ringqvist skal snakke om hvordan lykkes agronomisk og økonomisk med småskala, økologisk grønnsaksproduksjon. Jonas har 25 års dyrkningserfaring fra Bossgården i Sverige, der han lever av å dyrke over 50 ulike typer grønnsaker. Han har egg fra høner og storfe og sau på naturbeite. Jonas ga nylig ut boken ”Odla till försäljning: att försörja sig på småskalig grönsaksproduktion”. Han skal også fortelle om REKO-ringer som salgskanal.

Sofia B. Elm skal snakke om å dyrke grønnsaker i fjellbygda Lesja, 600 moh, der hun driver Avdem Gardsgrønt. Sofia ser muligheter der mange ser begrensninger, og vet å dyrke lønnsomt og smart på et mindre areal. Hun er opptatt av at det skal være lett å komme i gang, uten for store investeringskostnader. 

Tore Jardar S. Wirgenes skal snakke om å tilby fersk, økologisk mat produsert med bærekraftige metoder, som vekselbruk, regenerativ modell, Holistic Managment og Agro Forestry. Tore Jardar driver Virgenes andelsgård i Vestfold. Han har drevet andelslandbruk siden 2012, som en av de første og største i Norge. Gården er designet slik at den ikke skal gå på akkord med klima, biodiversitet, dyrevelferd, kvalitet og økologi – tvert imot.

Kilder:

  1. https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2464554/NIBIO_RAPPORT_2017_3_118.pdf?sequence=2&isAllowed=y
  2. https://okologisknorge.no/aktuelt/nyheter-om-prosjektene/andelslandbruk-nyh/andelslandbruk-2017-oppsummert/
  3. http://www.smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-smabrukarlag/matnyttig/lokalmatringer/
  4. https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/2527.pdf
  5. http://www.smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-smabrukarlag/matnyttig/lokalmatringer/reko-fakta/
  6. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1414/Utviklingen-i-norsk-kosthold-2017-IS-2680.pdf